Gizlilik Politikası ve Kişisel

Verilerinizin Korunması

İşbu kişisel verilerin işlenmesine dair rıza metni (“Rıza Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ARSAVEV GAYRIMENKUL TEKNOLOJILERI A.Ş (“Şirket”)  tarafından veri sorumlusu sıfatıyla veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;  işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak, Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam ve amaçlarla veri sahiplerinin kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine yönelik KVKK’nın 5.maddesi ve 6.maddesine uygun olarak açık rızalarının temini amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 5; Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Madde 6; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

İşbu Rıza Metninde kullanılan;

kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

özel nitelikli kişisel veri”  kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

Yukarıda belirtilen hususları okuyup anladığımı, paylaşmış olduğum kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam ve koşullarda Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirketve/veya Şirkettarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, Kişisel Verileri Koruma Kanun’unun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirketnam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, bayiler, avukatlık ofisi, doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmekte ve aktarım yapılan yer alan kişisel verileri işleme şartları dâhilinde saklanabilmekte olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

Madde 8; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler;

 1. a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
 2. b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

Madde 9; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

 1. a) Yeterli korumanın bulunması,
 2. b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;

 1. a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
 2. b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
 3. c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,

ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,

 1. d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen hususları okuyup anladığımı, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Ve 6.maddesine uygun olarak Şirket müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr hizmetlerin veya hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve  kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi , sigorta şirketlerinden ve sigorta hizmeti alınmasını sağlayacak olan diğer şirketlerden hizmet alınması amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak kimlik bilgileri, ad, soyad, telefon numarası, TC Kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adres bilgileri, ikametgah bilgileri, elektronik posta adresi, eğitim durumu, medeni durum, aile bilgisi/çocuk sayısı ,meslek bilgisi, cinsiyet, profil açıklamaları için fotoğraf, resim, görüntü, video veya biyometrik verilerin, uygulama  kullanıcı numarası, sözleşme numarası, kurum ve unvan bilgisi, vergi numarası ve daire bilgileri, imza sirküleri, kullanıcıya/müşteriye atanan kullanıcı kimliği gibi müşteriyi tanımlayabilecek kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; Şirket kuralları gereğince uygulanan veri işleme işlemlerinin, Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında,  Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi, İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen ve Şirket tarafından sunulmuş olan aydınlatma metninde yer alan amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, varsa grup şirketlerine (Şirket ve/veya varsa yurtiçinde ve yurt dışındaki iş ortaklarına, hissedarlarına, yöneticilerine) hizmetlerin sağlanması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıklarına, sigorta şirketlerine ve sigorta hizmeti alınmasını sağlayacak şirketlere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, avukata, hukuk departmanına, vergi danışmanları, denetimciler tarafından verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket ‘in  hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini bildiğimi ve bunlara Kişisel Verileri Koruma Kanun’unun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirket ‘e başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi Şirket’in ESENTEPE MAH. TALAT PASA CAD. NO: 5 IC KAPI NO: 1 ŞİŞLİ /İSTANBUL” adresinde bulunan  Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri  Şirket ‘e bildireceğimi kabul ve beyan ederim. 

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı Kabul Ediyorum

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden  ARSAVEV GAYRIMENKUL TEKNOLOJILERI A.Ş (“Şirket”) tarafından, veri sahiplerinin işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. ve 11. maddesinde belirtilen hakları konusunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 10;Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 1. a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

 1. d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

Madde 11;Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İşbu Aydınlatma Metninde kullanılan;

kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

özel nitelikli kişisel veri”  kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyadı, iletişim numarası, e-posta adresleri, doğum tarihi, adres bilgileri, alışveriş bilgi ve detayları, ilgi alanları ve beğeniler, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi Şirket tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olunan firmalara, sanal POS ile ödeme yapılan ilgili bankalara, Şirket’in iş ortaklarına, tedarikçilerine, sosyal paylaşım sitelerine ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 

 1. Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, KVKK kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. KVKK kapsamında Şirket, veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçlar 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve işlem süreçlerinizden sizleri haberdar edebilme,
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, doğum tarihi, adres bilgileri, ikametgah bilgileri, elektronik posta adresiniz, eğitim durumu, kullanıcı/müşteri/sözleşme numaranız, kurum ve unvan bilgisi, vergi numarası ve daire bilgileri, imza sirküleri, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,
 • Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz, kimlik bilgileriniz, meslek bilginiz, ve aile bilgisi/çocuk sayısı gibi sizleri tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,
 • Müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Profil açıklamaları için fotoğraf, resim, video görüntünüz veya biyometrik verilerin kaydedilmesi,
 • İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,
 • Mobil uygulamalarının cihazınızdan toplayabileceği cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme, ilgili mevzuat gereği kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Ürün ve hizmetlerimizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,
 • Servis sunumu esnasında oluşabilecek arızaların tespit edilmesi, çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken kullanıcı/müşteri oluşunuza ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Müşteri tarafından hizmet ya da ürün satın almaya karar verilmesi hâlinde tarafımızca sigorta desteği alınması ve poliçe düzenlenmesi amaçları ile,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket çalışmaları yapılması, ödül/çekiliş/yarışma/hediye/ teşekkür/kutlama/hatırlatma uygulamalarının sunulması,
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi,
 • Daha iyi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması ve ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerin çeşitli fırsatlardan yararlanmasının sağlanması kapsamında farklı sektörlere temas eden marka iş birliklerinin tesisi,
 • İş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin sağlanması,
 • Yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Şirket ‘in varsa  grup şirketlerine, hissedarlarına, yöneticilerine, iş ortaklarına, kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması ya da gerçekleştirilmesi amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıklarına, sigorta şirketlerine, sigorta şirketleri ile çalışılmasını sağlayan şirketler ve iş ortakları ile, sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketlere, avukatlara, vergi danışmanlarına ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

Madde 8;Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler;

 1. a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
 2. b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

Madde 9;Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

 1. a) Yeterli korumanın bulunması,
 2. b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;

 1. a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
 2. b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
 3. c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,

ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,

 1. d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yolları ile iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz, kullanıcı üyeliği oluşturduğunuz  sırada sistemlerimiz, formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla, ürün ve hizmetleri tanıtmak, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mobil uygulamalar üzerinden uygulamayı kullanan  kullanıcıları tanımak, kullanıcı güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek, iletişime geçebilmek, kampanyalar ve ürünler hakkında bilgi vermek amacı ile her türlü sözlü, yazılı, görüntülü, video kayıtlı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5.maddesi uyarınca aşağıdaki gibidir: 

 • Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin açık rızanızın mevcudiyeti,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmaması halinde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • İşe alım görüşmeleri sonrasında imzalayacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket ‘in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6.maddesi uyarınca aşağıdaki gibidir:

 • Özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin açık rızanızın mevcudiyeti,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi için kanunlarda öngörülen hâller,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerinizin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenmesi.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel Verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve aktarılmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanun’unun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirket nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, bayiler, doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, sigorta şirketlerine, sigorta hizmeti alınmasını sağlayacak diğer şirketler ile , tedarikçilerimize, sosyal paylaşım sitelerine, varsa iştiraklerine, avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilciler, diğer işletmeciler (Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz paylaşılabilmektedir.), varlık yönetim şirketleri, belediyeler, iş ortakları ve tedarikçiler, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, banka ve benzeri kuruluşlar, hukuk birimi, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler, hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası, ‘’İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir’’ hükmü gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Şirket’in ESENTEPE MAH. TALAT PASA CAD. NO: 5 IC KAPI NO: 1 SISLI / İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. KVKK’nın 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Yukarıda belirtilen hususları okuyup anladığımı, veri sahibi olarak haklarım konusunda, KVKK’nın 10. maddesi, “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Compare listings

Karşılaştırmak

Online Görüşme

Zamanınız bizim için değerli! Projeyi Uzmanımızdan online görüşme ile dinleyin, sorularınıza hızla yanıt alın.

sizi tanıyabilmemiz için lütfen bilgilerinizi girin.